Quan Hệ Cổ Đông

Đại hội cổ đông

Năm 2023

25-04-2023
Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25-04-2023
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
28-03-2023
Công bố Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
28-03-2023
Công bố Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
17-02-2023
Công bố ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2022

25-04-2022
Công bố thông tin về danh sách người có liên quan đến người nội bộ
25-04-2022
Công bố Nhân sự Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
25-04-2022
Công bố Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
17-02-2022
Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2021

09-04-2021
Công bố kết quả Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
16-03-2021
Thư mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021
09-02-2021
Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
26-01-2021
Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2020

27-06-2020
Công bố kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
15-06-2020
công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
12-06-2020
Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên 2020
16-05-2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27-03-2020
Thông báo: v/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2019

29-03-2019
công bố kết quả đại hội cổ đông thường niên 2019
18-03-2019
Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019
14-03-2019
Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
20-02-2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông năm 2019
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2018

17-03-2018
Công bố kết quả đại hội cổ đông thường niên 2018
07-03-2018
Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06-03-2018
Thư mời
31-01-2018
Công bố thông tin
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2017

23-03-2017
Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
08-03-2017
Thư mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
01-03-2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2016

29-09-2016
Đại hội cổ đông lần thứ nhất
08-08-2016
Thông báo mời họp
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Website đang hoạt động thử nghiệm!