Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo

Năm 2023

06-04-2023
Công bố Báo cáo thường niên năm 2022
24-03-2023
Công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
19-01-2023
Báo cáo quản trị năm 2022
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2022

22-07-2022
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
28-03-2022
Báo cáo thường niên 2021
18-03-2022
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
28-01-2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2021

23-07-2021
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
31-03-2021
Báo cáo thường niên 2020
01-02-2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
19-03-2021
Công bố thông tin: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2020

19-03-2020
Công bố thông tin: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2019

14-03-2019
Báo cáo thường niên 2018
04-03-2019
Công bố thông tin: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2018

24-03-2018
Báo cáo thường niên 2017
13-02-2018
Công bố thông tin: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2017

08-03-2017
Báo cáo tài chính 2016
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Website đang hoạt động thử nghiệm!